Deutsch - Vietnamese

Trang: |<  <<  11  [12] - Tổng cộng: 56 bài

KẾT QỦA ĐỢT LẠC QUYÊN CỨU LỤT THÁNG 11 NĂM 2007

Để góp phần vào vịêc cứu trợ các nạn nhân các trận bão lụt liên tục vào tháng 9-10.2007 vừa qua tại miền Trung Vịêt Nam, bốn Hội Đoàn Người Vịêt tại CHLB Đức (Hội Thân Hữu Đức-Vịêt, Ủy Ban Tương Trợ tại CHLB Đức, Hội Người Vịêt Nam tại Stuttgart, Hội Ái Hữu Người vịêt Nam tại Bayern) đã nhanh chóng cùng kêu gọi và tổ chức vịêc quyên góp cứu trợ.

Chi tiết

Trang: |<  <<  11  [12] - Tổng cộng: 56 bài

[ Trở về ]