Deutsch - Vietnamese
TẶNG SÁCH CỦA ANH ĐINH VĂN THỊNH CHO TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ ĐIỆN ĐÔNG NAM BỘ (14.05.13)