Deutsch - Vietnamese
HỘI THẢO GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG ĐÀO TẠO SONG HÀNH CỦA ĐỨC (DUALES AUSBILDUNGSSYSTEM) TẠI ĐỒNG NAI 29-9-2017