Deutsch - Vietnamese
8.2.2020 HÀ GIANG-TUYÊN QUANG- MAI CHÂU (HOÀ BÌNH)