Deutsch - Vietnamese
9 THÁNG 3/2018 NHÀ BÁN TRÚ THÔN THANH THƯỢNG, HUYỆN PHÚ THIỆN, PLEIKU